CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA, WYSTEPOWANIE ORAZ WLASNOSCI SUROWCÓW CERAMICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA, WYSTĘPOWANIE ORAZ WŁASNOŚCI SUROWCÓW CERAMICZNYCH. W różnych gałęziach przemysłu ceramicznego, w tym również przemysłu materiałów budowlanych i ogniotrwałych, stosowane są surowce dwóch zasadniczych rodzajów: – ilaste wykazujące po zarobieniu wodą własności plastyczne i formiercze; należą do nich kaoliny, gliny, iły, łupki i iłołupki ilaste, – surowce nieplastyczne, jak kwarc, piasek, kwarcyt, krzemionkowe surowce pylaste, skaleń, pegmatyt, różne związki magnezu i wapnia oraz szereg innych, m. in. otrzymywanych sztucznie (szamot, glina palona), względnie odpadów przemysłowych (pyły, mułki, popioły, żużle itp. ). Surowce nieplastyczne mają różne zastosowanie. Jedne służą do schudzania i odwrażliwiania plastycznych mas ceramicznych, jak np. surowce, krzemionkowe, szamot i niektóre odpady przemysłowe, inne są wykorzystywane jako topniki obniżające temperaturę spiekania i topnienia mas, np. surowce skalenio we. Niektóre z nich, szczególnie ogniotrwałe, tj. o temperaturze topnienia powyżej 1580°C, stanowią surowce podstawowe dla wytwarzania wyrobów specjalnych, względnie służą do nadawania tworzywom określonych własności (kwarcyt, magnezyt, dolomit i inne). [patrz też: ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz, amerykańskie allegro, supon szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: amerykańskie allegro ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz supon szczecin