Ich glównymi skladnikami sa Si02 i A1203, ten ostatni obecny w róznych ilosciach (25+460/0) W

Ich głównymi składnikami są Si02 i A1203, ten ostatni obecny w różnych ilościach (25+460/0) W. zależności od gatunku wyrobów. Wyroby szamotowe znalazły bardzo szerokie zastosowanie dzięki cennym własnościom, jak np. obojętnemu charakterowi chemicznemu, wysokiej ogniotrwałości, dobrej odporności na nagłe zmiany temperatur i małej wrażliwości na działanie żużli kwaśnych. Własności wyrobów szamotowych zależą jednak od jakości użytych surowców wyjściowych, od ich stosunku procentowego w masie oraz od przebiegu procesu technologicznego. Porowatość i wytrzymałość na ściskanie omawianych wyrobów szamotowych może bowiem wahać się w dość dużych granicach, zależnie od zwartości czerepu, wynikającej przede wszystkim z uziarnienia masy, stosowanego podczas produkcji, sposobu formowania oraz temperatury wypalania. Wyroby szamotowe różnią się od krzemionkowych przede wszystkim dużym zakresem temperatury mięknięcia, tj. znaczną różnicą t emperatury początkowej i końcowej mięknięcia pod obciążeniem, która wynosi zwykle 300+400°C. Tak duży interwał mięknięcia jest następstwem powstawania w czerepie szamotowym przy wysokich temperaturach dużych ilości fazy ciekłej. Magnezytowymi nazywamy wysoko ogniotrwałe wyroby, wytwarzane z magnezytu wypalonego do spieczenia lub z magnezytu topionego, zawierające nie mniej niż 850/0 tlenku magnezowego, a nawet powyżej 90%. Ich ogniotrwałość zwykła przekracza 2000°C, porowatość względna waha silę zwykle w granicach 15-:-25%, wytrzymałość na ściskanie 300-:-600 kG/cm2. Wyroby te odznaczają się dużą odpornością na działanie żużli zasadowych. Do wad wyrobów magnezytowych należy zaliczyć dużą wrażliwość na nagłe zmiany temperatur i stosunkowo niewysoką temperaturę deformacji pod obciążeniem (1400-:-1600°C). [więcej w: hanarol, ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz, mrówka nidzica ]

Powiązane tematy z artykułem: hanarol mrówka nidzica ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz