Miedzy pochodzeniem geologicznym surowca ilastego a jego wlasnosciami istnieje pewna zaleznosc

Między pochodzeniem geologicznym surowca ilastego a jego własnościami istnieje pewna zależność. Iły starsze wiekiem zawierają mniej topników (związków żelaza, wapnia, magnezu, alkaliów) i są bardziej odporne na działanie wysokich temperatur, podczas gdy najmłodsze np. aluwialne zawierają zwykle dużo topników i są bardzo łatwo topliwe. Iły starsze są również zwykle bardziej zbite i twarde, a tym samym trudniejsze do przerobu, dają jednak po wypaleniu czerep zwięzły, dość dużej wytrzymałości mechanicznej. Wiele surowców ilastych wykazuje dużą niejednorodność własności, co wpływa na dobór właściwego sposobu przerobu masy i na własności otrzymywanych z nich wyrobów ceramicznych. W związku z tym konieczne jest przed użyciem do produkcji dokładne zbadanie podstawowych własności surowca ceramicznego, tj. jego składu chemicznego i mineralnego oraz własności fizycznych. Szczególnie ważne jest ustalenie zachowania się surowca w postaci masy plastycznej podczas suszenia i wypalania. Poznanie tych parametrów i własności pozwala na ustalenie przydatności danego surowca i na dobór prawidłowego procesu technologicznego. Podział i klasyfikację surowców ilastych można przeprowadzić kierując się różnymi kryteriami: pochodzeniem geologicznym, przydatnością, składem mineralnym, chemicznym, warunkami występowania itd. Większość surowców ilastych występuje na terenie naszego kraju i jest wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu. [hasła pokrewne: słowackie allegro, hanarol, nol tychy ]

Powiązane tematy z artykułem: hanarol nol tychy słowackie allegro