Przepompownie posrednie strefowe

Pod względem usytuowania odróżnia się przepompownie pośrednie na sieci położone w miejscach, gdzie maksymalne dopuszczalne zagłębienie kolektora zostaje przekroczone. Przepompownie pośrednie mają na celu spłycenie kolektora na dalszym jego przebiegu i stosowane są przede wszystkim na płaskich rozległych zlewniach. Przepompownie pośrednie strefowe (rejonowe) stosuje się przy kanalizowaniu terenów o dużym zróżnicowaniu wysokościowym w celu przetłaczania ścieków z rejonów niższych do wyższych. Przepompownie tego rodzaju projektuje się również przy kanalizowaniu dużych miejscowych wzniesień terenowych, o ile nie opłaca się przekraczać wzniesienia głębokim kanałem . Następnym przypadkiem stosowania przepompowni kanalizacyjnych są przepompownie sytuowane u wylotów głównych kolektorów (przy stosunkowo dużym zagłębieniu) w celu przetłaczania ścieków na oczyszczalnię lub bezpośrednio do odbiornika. Read more „Przepompownie posrednie strefowe”

Wyloty kanalów do odbiorników

Wyloty kanałów do odbiorników Jako budowle specjalne w sieci kanalizacyjnej można traktować również odcinki kanałów sytuowane w korycie rzeki oraz ich wyloty. Wylotami do odbiorników są zakończone: – główne kolektory kanalizacyjne, przez które odprowadzane są do rzeki ścieki nieoczyszczone, – kanały odpływowe z oczyszczalni, – burzowce w kanalizacji ogólnospławnej, – kanały deszczowe w sieci rozdzielczej. Główne kolektory, którymi są odprowadzane ścieki nieoczyszczone, powinny bezwzględnie dochodzić do samego nurtu rzeki. Konstrukcja ich wylotów powinna zapewniać dobre wymieszanie ścieków z wodami odbiornika. Najlepsze usytuowanie tych wylotów jest na wklęsłym brzegu rzeki. Read more „Wyloty kanalów do odbiorników”

NARZEDZIA, SPRZET I MASZYNY STOSOWANE W MURARSTWIE I TYNKARSTWIE

NARZĘDZIA, SPRZĘT I MASZYNY STOSOWANE W MURARSTWIE I TYNKARSTWIE Wydajność pracy murarza i tynkarza zależy między innymi od rodzaju i jakości używanych do pracy narzędzi i sprzętu oraz od umiejętności posługiwania się nimi. Stosowanie nieodpowiednich narzędzi i sprzętu znacznie obniża wydajność pracy murarza, a często może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku. Przydatność użytkowa narzędzi i sprzętu murarskiego zależy zarówno od ich właściwego kształtu, wymiarów i ciężaru, jak też od trwałości materiału, z którego są wykonane. Każde narzędzie i każdy przyrząd, aby mogły spełniać określone zadania użytkowe, muszą być nie tylko racjonalnie przemyślane, ale również i dobrze wykonane. Stały postęp techniczny przejawiający się w okresie ostatniego dziesięciolecia w robotach murowych i tynkowych jest wynikiem nie tylko upowszechnienia zespołowych metod pracy, ale również stosowania nowych, racjonalnie przemyślanych narzędzi i sprzętu. Read more „NARZEDZIA, SPRZET I MASZYNY STOSOWANE W MURARSTWIE I TYNKARSTWIE”

wiekszosc uszkodzen powstaje w bezposrednim sasiedztwie wykopu

Ze zmiennością warunków gruntowych i wodnych należy się liczyć przy budowie kanałów miejskich nawet wtedy, kiedy wydaje się nam, że mamy do dyspozycji dobrze przeprowadzone rozpoznanie tych warunków w postaci opinii hydrogeologicznej lub ogólnej znajomości terenu budowy. W wyniku doświadczeń zdobytych przez długie okresy wykonywania robót ziemnych, a w szczególności obudowy i rozpierania wykopów, powstały metody wykonawstwa tych robót zezwalające na łatwe dostosowanie obudowy wykopów do zmiennych warunków. Metody te zostały omówione w rozdz. 7; już dokładne ich przestrzeganie w znacznym stopniu może zapobiec powstawaniu szkód budowlanych. Przy wykonywaniu robót ziemnych obserwuje się znane powszechnie zjawisko, że większość uszkodzeń powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu. Read more „wiekszosc uszkodzen powstaje w bezposrednim sasiedztwie wykopu”

Kanaly oraz wyloty w korytach

Kanały oraz wyloty w korytach na wielką wodę muszą być dobrze zabezpieczone budowlami wodnymi od podmycia przez wielkie wody i od uszkodzeń przy przejściu lodów. Niweleta wierzchu kanałów powinna być wyrównana z korytem lub pod nim zagłębiona. W celu zabezpieczenia odpływu w razie zamulenia wylotu wykonuje się w wale lub w skarpie wysokiego brzegu komory z samoczynnymi klapami. Projekt wylotów powinien być sporządzony w oparciu o projekt regulacji rzeki. Warunki budowy kanałów i wylotów w korycie odbiegają od warunków prowadzenia robót na lądzie. Read more „Kanaly oraz wyloty w korytach”

Zasady projektowania i wykonywania obydwu rodzajów konstrukcji

Tego typu przepompownie buduje się też u wylotów kanałów deszczowych i u wylotów burzowców w kanalizacji ogólnospławnej, o ile nie można odprowadzić wód z tych kanałów grawitacyjnie do odbiornika. Mogą tu zachodzić dwa przypadki: albo przepompownie muszą przetłaczać wody opadowe nawet przy najniższych stanach wody w rzece , albo tylko przy stanach wysokich, przy niskich bowiem stanach na rzece jest możliwy odpływ grawitacyjny bez pompowania . Pod względem budowlanym odróżnia się 2 typy przepompowni: – o przekroju poziomym kołowym (stosunkowo małe obiekty), – o planie zbliżonym do prostokąta lub złożonym z kilku prostokątów. Pierwszy rodzaj przepompowni wykonuje się przeważnie jako betonowe lub żelbetowe studnie opuszczane, drugi – jako konstrukcje żelbetowe typu zbiornikowego, budowane w wykopach szerokoprzestrzennych lub w wykopach o ścianach pionowych odpowiednio zabezpieczonych. Zasady projektowania i wykonywania obydwu rodzajów konstrukcji mających częste zastosowanie w budownictwie podziemnym, są na ogół dobrze znane i dlatego nie wymagają szerszego omówienia w niniejszej pracy. Read more „Zasady projektowania i wykonywania obydwu rodzajów konstrukcji”