Produkowane obecnie materialy ogniotrwale odznaczaja sie – w zaleznosci od odmiany i gatunku – rozmaitymi wlasnosciami chemicznymi i fizycznymi, a takze róznym sposobem otrzymywania

Produkowane obecnie materiały ogniotrwałe odznaczają się – w zależności od odmiany i gatunku – rozmaitymi własnościami chemicznymi i fizycznymi, a także różnym sposobem otrzymywania. Pod względem charakteru i składu chemicznego dzieli się je na materiały: – kwaśne, do których zalicza się: a) krzemionkowe o lepiszczu zwykle wapiennym, rzadziej wapienno- żelazistym, ilastym lub silikonowym; b) glinokrzemianowe, a więc kwarcowo-szamotowe, c) karborundowe otrzymywane z mas bogatych w węglik krzemu; – zasadowe, do których zalicza się: a) magnezytowe, magnezytowo-dolomitowe, b) dolomitowe (stabilizowane, smołowane), c) wapniowe, d) forsterytowe, e) magnezytowo-chromitowe; – obojętne, odporne na działanie czynników kwaśnych zasadowych, które obejmują: a) węglowe i grafitowo-szamotowe, b) chromitowo-magnezytowe i chromitowe. Oprócz wymienionych materiałów ogniotrwałych produkowane są w niedużej ilości różne wyroby specjalne, jak korundowe, cyrkonowe, t ytanowe, berylowe i inne – o specjalnym przeznaczeniu. Zależnie od składu chemicznego i własności fizycznych materiały ogniotrwałe dzieli się na rodzaje, grupy i podgrupy zgodnie z obowiązującymi normami. Własności ogniotrwałych wyrobów krzemionkowych zależą od jakości stosowanego surowca, którym zwykle jest kwarcyt, rzadziej bezpostaciowa skała krzemionkowa lub piasek, a przede wszystkim od jego czystości (zawartości Si02 i domieszek) oraz szybkości jego przemian polimorficznych podczas ogrzewania. Zależą one również od uziarnienia składników masy, ilości i rodzajów domieszek wprowadzonych do masy oraz od Prawidłowego przygotowania masy, nacisku podczas formowania i sposobu wypalania. Ogniotrwałość zwykła wyrobów krzemionkowych waha się zwykle od 1690 do 1750°C, zawartość zaś Si02 od 93 do 97,8Q/o, przy czym w odmianach specjalnych jest nieco większa. [podobne: krakżal, mrówka nowy dwór maz, uwolnijkolory allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: krakżal mrówka nowy dwór maz uwolnijkolory allegro