Sklad mineralny tych frakcji wplywa na zachowanie sie surowców w obecnosci wody, wobec róznych czynników chemicznych, w czasie przerobu oraz ogrzewania do wysokich temperatur

Skład mineralny tych frakcji wpływa na zachowanie się surowców w obecności wody, wobec różnych czynników chemicznych, w czasie przerobu oraz ogrzewania do wysokich temperatur. Surowce ilaste składają się w przeważającej ilości z uwodnionych krzemianów glinu (Al203 mSi02 nH20) zawierających grupy wodorotlenowe, a niekiedy wodę międzysieciową, przy czym stosunek ilościowy ich podstawowych składników waha się w szerokich granicach. Najpospolitszymi składnikami sikał ilastych są minerały z grupy kaolinitu, montmorylonitu oraz hydrołyszczyków (illitów). Ponadto występują w nich różne zanieczyszczenia wpływające na przydatność surowca, np. obniżające własności plastyczne po-nawilżeniu (piasek) lub obniżające ich temperaturę spiekania się (związki żelaza, magnezu i alkaliów). Surowce ilaste powstawały przeważnie w wyniku rozkładu skał zawierających przede wszystkim skalenie, tj. glinokrzemiany potasu, sodu lub wapnia. Minerały te wyst pują przeważnie w takich skałach magmowych, jak granit, pegmatyt, liparyt, andezyt, gabro i inne. Rozkładając się w procesie wietrzenia mechanicznego (działania wody, zmian temperatury, ciśnienia), a także pod wpływem działania chemicznego wód, zawierających dwutlenek węgla lub kwasy humusowe, i gazów o charakterze kwaśnym, uchodzących oz wnętrza ziemi, wymienione skały magmowe dawały jako produkt wietrzenia substancję ilastą (kaolin, glinę) zanieczyszczoną najczęściej nierozłożonymi składnikami skały macierzystej. Surowce ilaste występujące w złożu pierwotnym, tj. w miejscu wietrzenia skały macierzystej, z której powstały, zawierają zawsze pewne ilości nierozłożonych składników tych skał, a mianowicie skaleni, łyszczyków i kwarcu. Jeżeli natomiast surowce ilaste zostały przeniesione, np. przez wodę na miejsce i znajdują się w złożu wtórnym, to składają się w przeważającej części z substancji ilastej oraz z zanieczyszcze wtórnie wprowadzonych, tam domieszanych podczas przenoszenia produktu wietrzenia przez wodę lub podczas jego osiadania. [hasła pokrewne: supon szczecin, agroma rzeszów, ciepło hydratacji ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma rzeszów ciepło hydratacji supon szczecin