Naczynie rozszerzalne jest wiec regulatorem

Naczynie rozszerzalne jest więc regulatorem, zabezpieczającym przewody przed rozsadzeniem na skutek zmiany objętości wody. W górnej części naczynia rozszerzalnego znajduje się przelew, który przez rurę odprowadza nadmiar wody do zlewu znajdującego się w kotłowni. Na rurze przelewowej znajduje się odpowietrzenie , w którym z wody wydostają się na zewnątrz pęcherzyki powietrza. W braku tego urządzenia powietrze mogłoby się nagromadzić w którymś z grzejników, co by spowodowało przerwanie obiegu ciepłej wody w danym pionie, grzejnik przestałby wówczas ogrzewać pomieszczenie. Oprócz ogrzewania centralnego wodnego stosowane jest jeszcze ogrzewanie parowe i powietrzne, mające zastosowanie w fabrykach i zakładach przemysłowych, gdzie muszą być ogrzane duże hale i pomieszczenia. Read more „Naczynie rozszerzalne jest wiec regulatorem”

NARZEDZIA, SPRZET I MASZYNY STOSOWANE W MURARSTWIE I TYNKARSTWIE

NARZĘDZIA, SPRZĘT I MASZYNY STOSOWANE W MURARSTWIE I TYNKARSTWIE Wydajność pracy murarza i tynkarza zależy między innymi od rodzaju i jakości używanych do pracy narzędzi i sprzętu oraz od umiejętności posługiwania się nimi. Stosowanie nieodpowiednich narzędzi i sprzętu znacznie obniża wydajność pracy murarza, a często może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku. Przydatność użytkowa narzędzi i sprzętu murarskiego zależy zarówno od ich właściwego kształtu, wymiarów i ciężaru, jak też od trwałości materiału, z którego są wykonane. Każde narzędzie i każdy przyrząd, aby mogły spełniać określone zadania użytkowe, muszą być nie tylko racjonalnie przemyślane, ale również i dobrze wykonane. Stały postęp techniczny przejawiający się w okresie ostatniego dziesięciolecia w robotach murowych i tynkowych jest wynikiem nie tylko upowszechnienia zespołowych metod pracy, ale również stosowania nowych, racjonalnie przemyślanych narzędzi i sprzętu. Read more „NARZEDZIA, SPRZET I MASZYNY STOSOWANE W MURARSTWIE I TYNKARSTWIE”

wykop zostanie dobrze rozparty

Jeśliby za płaszczyznę rozgraniczającą obie strefy przyjąć, zgodnie z założeniami teorii Rankinea, płaszczyznę graniczną między obszarem znajdującym się w stanie równowagi plastycznej a obszarem w stanie równowagi sprężystej, to byłaby ona nachylona do poziomu pod kątem 45°, + rp/2 . Takie założenie należy uznać za bardzo ostrożne. Wymienione wyżej warunki mogą powstać wyłącznie wtedy, kiedy ściana obudowy wykopu przesunie się w kierunku do wykopu do położenia Al – B l; co zaś może mieć miejsce jedynie przy wykopie nie rozpartym przy jego górnej krawędź, tj. w p. A. Read more „wykop zostanie dobrze rozparty”

Zniszczenie scian w razie braku rozpór w górnej czesci wkopie zle deskowanym

Przy stosowaniu nakładek o różnej długości nie można zachować stopni w miarę pogłębiania wykopu, co również nie zezwala ani na wymianę rozpór (przemocowanie wykopu) w przypadku, kiedy taka operacja jest konieczna. – Niezachowywanie typowych długości odcinka wykopu i typowych stopni w miarę wzrostu głębokości, nie pozwala na prowadzenie zasypki wykopu cienkimi warstwami, co warunkuje dobre ubicie zasypanego gruntu. Zniszczenie ścian w razie braku rozpór w górnej części wkopie źle deskowanym . Konieczność utrzymania górnego rzędu rozpór podczas całego czasu trwania wykopu i zasypki, aż do zupełnego ukończenia robót omówiono w rozdz. 7 i we wstępie do niniejszego rozdziału. Read more „Zniszczenie scian w razie braku rozpór w górnej czesci wkopie zle deskowanym”

polepszenie jakosci wypalanego klinkieru

Dużym krokiem naprzód było wprowadzenie w końcu ubiegłego stulecia pieców wielokomorowych gazowych typu Mendheima. Wprowadzenie tego typu pieców umożliwiło poważne polepszenie jakości wypalanego klinkieru, dzięki równomierności rozkładu temperatur. w komorach pieca oraz powolnemu podgrzewaniu i studzeniu: materiału. Dalszym postępem było zainstalowanie wielokomorowych pieców typu de Coppela. W Stanach Zjednoczonych i w Niemczech stosuje się z powodzeniem piece tunelowe; nadają się one głównie do wypału klinkieru z glin zawierających większą ilość Al203; klinkiery te są stosunkowo mało wrażliwe na szybkie zmiany temperatury. Read more „polepszenie jakosci wypalanego klinkieru”

Scieralnosc moze byc okreslona dwiema metodami

Badania przeprowadza się według metod stosowanych przy badaniach naturalnych materiałów kamiennych, jedynie badaniu ścieralności, ze względu na jego specyfikę, poświęca się szczególną uwagę. Ścieralność może być określona dwiema metodami: przez ścieranie kostek o wymiarach 71 X 71 X 71 mm . na tarczach Bauschingerei lub Boehmego albo przez poddanie próbek kostek działaniu strumienia piasku wyrzuconego pod pewnym ciśnieniem w ciągu określonego czasu. Według tej ostatniej metody klinkier poddaje się w ciągu 2 minut działaniu strumienia piasku wyrzuconego pod ciśnieniem 3 atn. Powierzchnia klinkieru poddawana próbie powinna mieć 28 cm-. Read more „Scieralnosc moze byc okreslona dwiema metodami”

W bebnie homogenizacyjnym nastepuje ujednorodnienie i sklarowanie masy oraz jej odgazowanie

W bębnie homogenizacyjnym następuje ujednorodnienie i sklarowanie masy oraz jej odgazowanie. Podczas tego procesu, przy nieznacznym ochłodzeniu stopionej masy, powstają pierwsze ośrodki krystalizacyjne, które mają bardzo duży wpływ na własności produkowanych wyrobów. Z bębna homogenizacyjnego masa jest pobierana łyżkami odlewniczymi i ręcznie przelewana do form piaskowych lub mechanicznych form wirujących, w których na zasadzie siły odśrodkowej produkuje się rury z leizny kamiennej. W formach piaskowych są odlewane różnych kształtów płytki, prostki itp. Odlane wyroby, zaraz po stężeniu masy, przenosi się do pieca tunelowego, gdzie przebiega najważniejszy proces technologiczny – rekrystalizacji i odprężenia wyrobów. Read more „W bebnie homogenizacyjnym nastepuje ujednorodnienie i sklarowanie masy oraz jej odgazowanie”

Kaoliny wystepuja zwykle w zlozach pierwotnych, ily i gliny zawsze w zlozach wtórnych

Kaoliny występują zwykle w złożach pierwotnych, iły i gliny zawsze w złożach wtórnych. Kaoliny surowe zawierają kilkadziesiąt procent minerałów nierozłożonych, a więc skaleni, łyszczyków i kwarcu, a wielkość ziarn obecnej w nich substancji ilastej wynosi przeciętnie 0,0005–:-0,010 mm. Natomiast surowiec ilasty będący iłem lub gliną zawiera materiał drobniejszy od wymiarów koloidalnych (poniżej 0,0002 mm) do ok. 0,003 mm. Niewiele surowców ilastych powstałych przez zwietrzenie skały mogło pozostać w miejscu swojego powstania. Read more „Kaoliny wystepuja zwykle w zlozach pierwotnych, ily i gliny zawsze w zlozach wtórnych”

Architektura 21szego wieku : Wideo: Kopuła w Peka Peka / Fritz Eisenhofer

Gaby Lingke dzielił się z nami krótkim filmem dokumentalnym o architektie Fritzu Eisenhoferze, który zaprojektował i zbudował futurystyczną kopułę osłoniętą ziemią w Peka Peka, Aotearoa, Nowa Zelandia.
Opis architekta i plan kopuły po przerwie.
Moim celem było stworzenie energooszczędnego środowiska do życia i struktury, która nie rzutuje na krajobraz.
Ziemia granicząca z Peka Peka Beach została uznana przez Trybunał Planowania o znaczeniu krajowym.
Zalecono zatem, aby rozwój obszarów miejskich tego wrażliwego środowiska przybrzeżnego był objęty specjalnym rozporządzeniem w sprawie zagospodarowania przestrzennego w celu zachowania jego naturalnego charakteru poprzez ochronę większej części pokrywy roślinnej nad wydmami i zapewnienie, że użytkownicy plaży nie będą wizualnie świadomy rozwoju. Read more „Architektura 21szego wieku : Wideo: Kopuła w Peka Peka / Fritz Eisenhofer”