Instalacja gazowa

Instalacja gazowa Każde doprowadzenie gazu od magistrali ulicznej do budynku musi być zaopatrzone w zawór przelotowy , odcinający dopływ gazu. Kurek przelotowy. umieszcza się w osobnym, łatwo dostępnym i wentylowanym pomieszczeniu w piwnicy. Jeżeli gaz jest doprowadzony do budynku przewodem o średnicy powyżej 6 cm, to na doprowadzeniu musi się znajdować dodatkowo zasuwa uliczna . Od przewodu poziomego w piwnicy biegną w górę przewody pionowe, doprowadzające gaz do poszczególnych pomieszczeń. Read more „Instalacja gazowa”

NARZEDZIA, SPRZET I MASZYNY STOSOWANE W MURARSTWIE I TYNKARSTWIE

NARZĘDZIA, SPRZĘT I MASZYNY STOSOWANE W MURARSTWIE I TYNKARSTWIE Wydajność pracy murarza i tynkarza zależy między innymi od rodzaju i jakości używanych do pracy narzędzi i sprzętu oraz od umiejętności posługiwania się nimi. Stosowanie nieodpowiednich narzędzi i sprzętu znacznie obniża wydajność pracy murarza, a często może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku. Przydatność użytkowa narzędzi i sprzętu murarskiego zależy zarówno od ich właściwego kształtu, wymiarów i ciężaru, jak też od trwałości materiału, z którego są wykonane. Każde narzędzie i każdy przyrząd, aby mogły spełniać określone zadania użytkowe, muszą być nie tylko racjonalnie przemyślane, ale również i dobrze wykonane. Stały postęp techniczny przejawiający się w okresie ostatniego dziesięciolecia w robotach murowych i tynkowych jest wynikiem nie tylko upowszechnienia zespołowych metod pracy, ale również stosowania nowych, racjonalnie przemyślanych narzędzi i sprzętu. Read more „NARZEDZIA, SPRZET I MASZYNY STOSOWANE W MURARSTWIE I TYNKARSTWIE”

Przepompownie posrednie strefowe

Pod względem usytuowania odróżnia się przepompownie pośrednie na sieci położone w miejscach, gdzie maksymalne dopuszczalne zagłębienie kolektora zostaje przekroczone. Przepompownie pośrednie mają na celu spłycenie kolektora na dalszym jego przebiegu i stosowane są przede wszystkim na płaskich rozległych zlewniach. Przepompownie pośrednie strefowe (rejonowe) stosuje się przy kanalizowaniu terenów o dużym zróżnicowaniu wysokościowym w celu przetłaczania ścieków z rejonów niższych do wyższych. Przepompownie tego rodzaju projektuje się również przy kanalizowaniu dużych miejscowych wzniesień terenowych, o ile nie opłaca się przekraczać wzniesienia głębokim kanałem . Następnym przypadkiem stosowania przepompowni kanalizacyjnych są przepompownie sytuowane u wylotów głównych kolektorów (przy stosunkowo dużym zagłębieniu) w celu przetłaczania ścieków na oczyszczalnię lub bezpośrednio do odbiornika. Read more „Przepompownie posrednie strefowe”

Wyloty kanalów odprowadzajacych scieki oczyszczone

Wyloty kanałów odprowadzających ścieki oczyszczone lub wody deszczowe czy nawet ścieki rozcieńczone z przelewów burzowych mogą być sytuowane w korycie rzeki na wielką wodę, jednak odpływy z tych kanałów nie mogą być odcięte od nurtu mieliznami, tamami podłużnymi itp. Różne warianty usytuowania wylotów i różne ich konstrukcje. Przejścia od brzegów lub wałów do koryta wykonywane są jako kanały kryte o przekrojach spłaszczonych lub jako kanały utworzone przez obustronnie wbite podłużne ścianki szczelne z przykryciem od góry. Odcinki wodne mogą być układane z gotowych prefabrykatów, wykonywanych na brzegu i spławianych do uprzednio przygotowanego koryta. W ten sam sposób mogą być zatapiane galerie, w których przejdą rury syfonowe z jednego brzegu na drugi. Read more „Wyloty kanalów odprowadzajacych scieki oczyszczone”

Zasady projektowania i wykonywania obydwu rodzajów konstrukcji

Tego typu przepompownie buduje się też u wylotów kanałów deszczowych i u wylotów burzowców w kanalizacji ogólnospławnej, o ile nie można odprowadzić wód z tych kanałów grawitacyjnie do odbiornika. Mogą tu zachodzić dwa przypadki: albo przepompownie muszą przetłaczać wody opadowe nawet przy najniższych stanach wody w rzece , albo tylko przy stanach wysokich, przy niskich bowiem stanach na rzece jest możliwy odpływ grawitacyjny bez pompowania . Pod względem budowlanym odróżnia się 2 typy przepompowni: – o przekroju poziomym kołowym (stosunkowo małe obiekty), – o planie zbliżonym do prostokąta lub złożonym z kilku prostokątów. Pierwszy rodzaj przepompowni wykonuje się przeważnie jako betonowe lub żelbetowe studnie opuszczane, drugi – jako konstrukcje żelbetowe typu zbiornikowego, budowane w wykopach szerokoprzestrzennych lub w wykopach o ścianach pionowych odpowiednio zabezpieczonych. Zasady projektowania i wykonywania obydwu rodzajów konstrukcji mających częste zastosowanie w budownictwie podziemnym, są na ogół dobrze znane i dlatego nie wymagają szerszego omówienia w niniejszej pracy. Read more „Zasady projektowania i wykonywania obydwu rodzajów konstrukcji”

Odkladanie ziemi mozna prowadzic jedynie z tej strony wykopu

Odkładanie ziemi można prowadzić jedynie z tej strony wykopu, gdzie nie ma czynnego przewodu wodociągowego prowadzącego wodę pod ciśnieniem. Nie przestrzegając tego nie tylko nie można naprawić uszkodzonego rurociągu, ale zwykle nie można nawet odciąć go od reszty sieci, gdyż zasuwy przedziałowe są niedostępne. Znane są częste wypadki, gdy pęknięcie rury wodociągowej w opisanych warunkach doprowadziło do katastrof budowlanych o znacznych rozmiarach . Na skrzyżowaniach ulic należy zapewnić bezpieczne miejsce dla przejścia pieszych przez wykop. Muszą to być kładki lub mostki o odpowiedniej szerokości z poręczami z obu stron. Read more „Odkladanie ziemi mozna prowadzic jedynie z tej strony wykopu”

Bardzo dobra jakosc i wydajnosc klinkieru mozna osiagnac w piecach jednokomorowych

Bardzo dobrą jakość i wydajność klinkieru można osiągnąć w piecach jednokomorowych. Piece te, jaklo bardzo tanie w budowie, mogą się opłacać w niewielkich wytwórniach, produkujących mniej niż milion sztuk klinkieru rocznie. Pochłaniają one ilość węgla, dochodzącą do 1000 kg węgla na 1000 sztuk klinkieru. . Przez zastosowanie rekuperatorów, to jest urządzeń służących do wykorzystania ciepła gazów opuszczających piec, do podgrzewania powietrza idącego do paleniska, można uzyskać znaczne oszczędności w opale, tak że zużycie paliwa nie odbiega zbytnio od zużycia opału w piecach de Coppela, Zużycie węgla w piecach de Coppela wynosi 400 -:- 500 kg na tysiąc sztuk klinkieru. Read more „Bardzo dobra jakosc i wydajnosc klinkieru mozna osiagnac w piecach jednokomorowych”

Skaly takie bywaja slabo scementowane lub sypkie

Skały takie bywają słabo scementowane lub sypkie. Zawartość w nich składnika głównego Si02, występującego zwykle w przeważającej ilości w postaci uwodnionej (opalu – Si02 nH20), waha się w odmianach niezbyt zanieczyszczonych substancją organiczną lub ilastą, w granicach 70+960/0. Ze względu na własności (niski ciężar objętościowy i wysoka porowatość) ziemie diatomitowe są wykorzystywane jako materiał do izolacji cieplnej i dźwiękowej, do produkcji lekkich wyrobów ceramicznych oraz jako środki filtracyjne. Prócz wymienionych surowców krzemionkowych występują w Polsce w pokaźnych ilościach piaskowce, kwarcyty oraz łupki kwarcytowe zasobne w Si02. Charakterystyczną cechą surowców krzemionkowych jest ich polimorfizm, a więc właściwość występowania w różnych odmianach trwałych w temperaturze otoczenia lub w temperaturach wyższych (kwarc, trydymit, krystobalit). Read more „Skaly takie bywaja slabo scementowane lub sypkie”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Aktualizacja: Xian International Horticultural Expo 2011

W ciągu zaledwie 16 dni do otwarcia, miasto Xi.
An, Chiny przygotowuje się do jednego z największych międzynarodowych wydarzeń ogrodniczych w tym roku.
Ujednolicony pod tematem wystawy.
Wieczny pokój i harmonia między naturą a ludzkością.
418 hektarów dobrze zaprojektowanej architektury krajobrazowej i punktowej ma swoje korzenie w kulturalnej symbolice i ma na celu zobrazowanie przyszłości miasta. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Aktualizacja: Xian International Horticultural Expo 2011”