Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna Typowa instalacja elektryczna w budynku. Od kabla miejskiej sieci elektrycznej, biegnącego pod chodnikiem , odprowadzany jest przewód do osobnego pomieszczenia w piwnicy, gdzie znajduje się główna tablica rozdzielcza z wyłącznikiem. Od głównej tablicy rozdzielczej biegną poszczególne piony umieszczone zwykle na klatkach schodowych. Na każdej kondygnacji znajduje się tablica rozdzielcza z bezpiecznikami dla poszczególnych pomieszczeń, w których doprowadzenie prądu elektrycznego przechodzi przez. Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym licznik . Read more „Instalacja elektryczna”

Przepompownie posrednie strefowe

Pod względem usytuowania odróżnia się przepompownie pośrednie na sieci położone w miejscach, gdzie maksymalne dopuszczalne zagłębienie kolektora zostaje przekroczone. Przepompownie pośrednie mają na celu spłycenie kolektora na dalszym jego przebiegu i stosowane są przede wszystkim na płaskich rozległych zlewniach. Przepompownie pośrednie strefowe (rejonowe) stosuje się przy kanalizowaniu terenów o dużym zróżnicowaniu wysokościowym w celu przetłaczania ścieków z rejonów niższych do wyższych. Przepompownie tego rodzaju projektuje się również przy kanalizowaniu dużych miejscowych wzniesień terenowych, o ile nie opłaca się przekraczać wzniesienia głębokim kanałem . Następnym przypadkiem stosowania przepompowni kanalizacyjnych są przepompownie sytuowane u wylotów głównych kolektorów (przy stosunkowo dużym zagłębieniu) w celu przetłaczania ścieków na oczyszczalnię lub bezpośrednio do odbiornika. Read more „Przepompownie posrednie strefowe”

Niewlasciwe skladowanie gruntu obok wykopu

Niewłaściwe składowanie gruntu obok wykopu Grunt wydobyty należy odkładać zawsze tylko z jednej strony wykopu. Wzdłuż wykopu powinno być od strony składanego gruntu pozostawione przejście o szerokości co najmniej 60 cm, zapewniające możność swobodnego przechodzenia dla robotników oraz transportu materiałów, przede wszystkim materiałów służących do obudowy wykopu. Odkładanie gruntu bezpośrednio przy ścianie wykopu bez wspomnianego odstępu jest częstym powodem wypadków, jak np. obsypywanie się brył gruntu i kamieni do wykopu, grożące poważnym niebezpieczeństwem dla pracujących tam robotników, możliwość upadku do wykopu pracujących na górze robotników itp. Ponadto duży ciężar zwałów gruntu znajdujący się bezpośrednio przy ścianie wykopu wywołuje niesymetryczne obciążenie ścian wykopu, co z kolei prowadzić może do skrzywienia się rozpór i zachwiania stateczności obudowy. Read more „Niewlasciwe skladowanie gruntu obok wykopu”

Klinkier, podobnie jak kazdy Wyrób ceramiczny, po wypaleniu wychodzi z pieca nie calkowicie jednorodnej jakosci.

Klinkier, podobnie jak każdy Wyrób ceramiczny, po wypaleniu wychodzi z pieca nie całkowicie jednorodnej jakości. Piece wypałowe wszelkich konstrukcji, jak wynika z poprzednich opisów, mają zawsze miejsca o, wyższej i niższej temperaturze. Wskutek tego wyprodukowany klinkier:, różni się co do stopnia w:ypału. , poczynając od nie dopalonego i kończąc na sztukach przepalonych, oprócz tego, zależnie od właściwości surowca oraz usterek w produkcji, występuje jeszcze wiele wad przy formowaniu surówki, suszeniu jej oraz studzeniu wypalonego klinkieru. l Im większe są wymagania, jakie stawiamy klinkierowi drogowemu, tym staranniej powinna być sortowana i klasyfikowana każda wypalona partia . Read more „Klinkier, podobnie jak kazdy Wyrób ceramiczny, po wypaleniu wychodzi z pieca nie calkowicie jednorodnej jakosci.”

Klinkier drogowy przede wszystkim nalezy sortowac wedlug jednolitej wytrzymalosci

Klinkier drogowy przede wszystkim należy sortować według jednolitej wytrzymałości. Zupełnie zrozumiałe jest, że nawierzchnia klinkierowa zacznie się niszczyć ; najpierw w tych miejscach, gdzie między mocne i dobre sztuki trafi się klinkier słabiej wypalony; powstaną w tych miejscach początkowo zagłębienia, a potem doły, które po deszczu wypełniają się wodą, a w zimie zamarzają, powodując dalsze niszczenie. Dobrze wypalony klinkier również może mieć wady, rodzaj których W rozmaity sposób wpływa na trwałość nawierzchni; np. klinkier z większymi rysami może wykruszać się, zwłaszcza od uderzeń kopyt . końskich, natomiast bruk ułożony z klinkieru dobrze wypalonego, bez rys ale nieco odkształconego, może pracować bez żadnych dalszych uszkodzeń. Read more „Klinkier drogowy przede wszystkim nalezy sortowac wedlug jednolitej wytrzymalosci”

W praktyce zachodzi czesto koniecznosc laczenia poszczególnych wyrobów kamionkowych w wieksze elementy

W praktyce zachodzi często konieczność łączenia poszczególnych wyrobów kamionkowych w większe elementy. Dotyczy to specjalnie wyrobów kamionkowych kwasoodpornych. Do tego celu służą kity kwasoodporne produkowane ze zmielonych do granulacji poniżej 0,5 mm kwarcytu, andezytu i innych materiałów skalnych z dodatkami fluorokrzemianu i krzemianu sodowego. 1. 1. Read more „W praktyce zachodzi czesto koniecznosc laczenia poszczególnych wyrobów kamionkowych w wieksze elementy”

CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA, WYSTEPOWANIE ORAZ WLASNOSCI SUROWCÓW CERAMICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA, WYSTĘPOWANIE ORAZ WŁASNOŚCI SUROWCÓW CERAMICZNYCH. W różnych gałęziach przemysłu ceramicznego, w tym również przemysłu materiałów budowlanych i ogniotrwałych, stosowane są surowce dwóch zasadniczych rodzajów: – ilaste wykazujące po zarobieniu wodą własności plastyczne i formiercze; należą do nich kaoliny, gliny, iły, łupki i iłołupki ilaste, – surowce nieplastyczne, jak kwarc, piasek, kwarcyt, krzemionkowe surowce pylaste, skaleń, pegmatyt, różne związki magnezu i wapnia oraz szereg innych, m. in. otrzymywanych sztucznie (szamot, glina palona), względnie odpadów przemysłowych (pyły, mułki, popioły, żużle itp. ). Read more „CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA, WYSTEPOWANIE ORAZ WLASNOSCI SUROWCÓW CERAMICZNYCH”

Surowce ceramiczne wystepuja w przyrodzie w znacznych na ogól ilosciach i maja rozmaite wlasnosci

Surowce ceramiczne występują w przyrodzie w znacznych na ogół ilościach i mają rozmaite własności. Jedne z nich cechuje duża zwartość i twardość, inne są zwarte, lecz miękkie lub łatwo łupliwe, pozostałe sypkie – o bardzo różnym uziarnieniu. Wygląd i budowa omawianych surowców wynika z warunków, w jakich powstawały w ciągu bardzo długiego okresu czasu w skorupie ziemskiej. Warunki te bezpośrednio wpływały na przemiany i przeobrażenia skał macierzystych danego surowca, które zwykle różnią się między sobą wyglądem zewnętrznym, składem mineralnym i chemicznym, zwięzłością, twardością, uziarnieniem oraz różnymi innymi cechami warunkującymi ich zachowanie się w procesie produkcyjnym. W niniejszym omówieniu przedstawione będą trzy podstawowe grupy surowców, wykorzystywane w przemysłach produkujących ceramiczne wyroby budowlane, a więc przede wszystkim ilaste, stosowane jako materiały podstawowe lub wiążące w cegielnictwie, kafla rstwie, przemyśle klinkierowym, kamionkowym i materiałów ogniotrwałych, jak również przy wytwarzaniu wyrobów termoizolacyjnych oraz sztucznych kruszyw lekkich. Read more „Surowce ceramiczne wystepuja w przyrodzie w znacznych na ogól ilosciach i maja rozmaite wlasnosci”

Sklad mineralny tych frakcji wplywa na zachowanie sie surowców w obecnosci wody, wobec róznych czynników chemicznych, w czasie przerobu oraz ogrzewania do wysokich temperatur

Skład mineralny tych frakcji wpływa na zachowanie się surowców w obecności wody, wobec różnych czynników chemicznych, w czasie przerobu oraz ogrzewania do wysokich temperatur. Surowce ilaste składają się w przeważającej ilości z uwodnionych krzemianów glinu (Al203 mSi02 nH20) zawierających grupy wodorotlenowe, a niekiedy wodę międzysieciową, przy czym stosunek ilościowy ich podstawowych składników waha się w szerokich granicach. Najpospolitszymi składnikami sikał ilastych są minerały z grupy kaolinitu, montmorylonitu oraz hydrołyszczyków (illitów). Ponadto występują w nich różne zanieczyszczenia wpływające na przydatność surowca, np. obniżające własności plastyczne po-nawilżeniu (piasek) lub obniżające ich temperaturę spiekania się (związki żelaza, magnezu i alkaliów). Read more „Sklad mineralny tych frakcji wplywa na zachowanie sie surowców w obecnosci wody, wobec róznych czynników chemicznych, w czasie przerobu oraz ogrzewania do wysokich temperatur”

Skaly takie bywaja slabo scementowane lub sypkie

Skały takie bywają słabo scementowane lub sypkie. Zawartość w nich składnika głównego Si02, występującego zwykle w przeważającej ilości w postaci uwodnionej (opalu – Si02 nH20), waha się w odmianach niezbyt zanieczyszczonych substancją organiczną lub ilastą, w granicach 70+960/0. Ze względu na własności (niski ciężar objętościowy i wysoka porowatość) ziemie diatomitowe są wykorzystywane jako materiał do izolacji cieplnej i dźwiękowej, do produkcji lekkich wyrobów ceramicznych oraz jako środki filtracyjne. Prócz wymienionych surowców krzemionkowych występują w Polsce w pokaźnych ilościach piaskowce, kwarcyty oraz łupki kwarcytowe zasobne w Si02. Charakterystyczną cechą surowców krzemionkowych jest ich polimorfizm, a więc właściwość występowania w różnych odmianach trwałych w temperaturze otoczenia lub w temperaturach wyższych (kwarc, trydymit, krystobalit). Read more „Skaly takie bywaja slabo scementowane lub sypkie”