W wymienionych granicach temperatur pracy nastepuje czesto miekniecie materialów ogniotrwalych, przede wszystkim glinokrzemianowych (szamotowych)

W wymienionych granicach temperatur pracy następuje często mięknięcie materiałów ogniotrwałych, przede wszystkim glinokrzemianowych (szamotowych). Powstaje w nich bowiem w miarę wzrostu temperatury, poczynając od 800 – 900°C, coraz większa ilość fazy ciekłej, składającej się z niskotopliwych związków. Sprzyja to niszczeniu wyrobów i dlatego przyjęto jako zasadę, że temperatura mięknięcia danego materiału ogniotrwałego musi być wyższa od najwyższej temperatury, jaka panuje w środowisku, w którym on pracuje. W związku z tym w częściach obmurzy, w których występują gorące gazy (agresywnie działające związki chemiczne) lub otwarty płomień – układa się wyroby o najlepszych własnościach ogniotrwałych, natomiast tam, gdzie są lżejsze warunki pracy, stosuje się materiały o niższej ogniotrwałości. Materiały ogniotrwałe są dostarczane odbiorcom w stanie zwartym , w postaci prostek lub kształtek wypalanych lub chemicznie wiązanych lub pod postacią mas sypkich (zapraw, kitów, składników betonów ognioodpornych itp. ). Materiały ogniotrwałe sypkie dopiero po zarobieniu wodą i ogrzaniu do wysokich temperatur, np. powyżej 1000°C, uzyskują własności tworzywa zwięzłego . Materiały ogniotrwałe zależnie od pochodzenia dzielą się na: a) naturalne, tj. otrzymywane przez obróbkę mechaniczną naturalnych surowców skalnych (np. kształtki z łupków kwarcytowych i piaskowców) lub przez rozdrabnianie, rozfrakcjonowanie na sitach i wymieszanie (np. masy do ubijania i inne), b) sztuczne, tj. otrzymywane z surowców naturalnych i ,sztucznych przez obróbkę mechaniczną i cieplną, a więc wyroby ogniotrwałe uzyskiwane w wyniku rozdrobnienia surowców, zestawienia ich w odpowiednich proporcjach i o odpowiednim uziarnieniu, wymieszania i przerobu na masę, uformowania i nadania wymaganej twardości i zwartości przez wypalanie lub przez wprowadzenie do mas odpowiednich składników chemicznych działający ch wiążąco. [hasła pokrewne: ciepło hydratacji, olx7, słowackie allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: ciepło hydratacji olx7 słowackie allegro