Cieplo hydratacji

Ciepło hydratacji. Ciepło hydratacji jest charakterystyczną własnością cementu ważną dla budownictwa. Często dobranie cementu o odpowiednim cieple hydratacji może decydować o jakości wykonanego betonu, przy czym ma znaczenie nie tylko ogólna, całkowita ilość ciepła, lecz także ważna jest szybkość, z jaką to ciepło jest wydzielane. Przez odpowiednie dobranie składu mineralnego można otrzymać cementy o różnym cieple hydratacji. Na przykład przez obniżenie zawartości 7. składników cementu, tj. krzemianu trójwapniowego i glinianu trójwapniowego, można uzyskać cement o małym cieple hydratacji i powolnym wydzielaniu się tego cierpła. Oznaczenia cierpła hydratacji można przeprowadzić dwiema metodami. Jedna z nich polega na bezpośrednim zmierzeniu ilości cierpła wydzielonego przez badaną próbkę cementu. Pomiar wykonuje się w kalorymetrze lub naczyniu Dewara (termos). Według drugiej metody oznacza się w kalorymetrze ciepło rozpuszczania w mieszaninie kwasów (HNO~ + HF)próbki cementu nie z hydratyzowanego i drugiej próbki tego samego cementu po hydratacji. Z tych dwóch otrzymanych danych oblicza się pośrednio ciepło hydratacji cementu. [więcej w: olx7 , słowackie allegro , uwolnijkolory allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: olx7 słowackie allegro uwolnijkolory allegro