chlorek magnezowy

Korodujące działanie roztworów soli polega przede wszystkim na ich chemicznym działaniu z uwodnionymi produktami hydratacji cementu. Przy mniejszych stężeniach siarczan wapniowy rozpuszcza się i reaguje z uwodnionym glinianem wapniowym Jeżeli reakcja ta zachodzi pomiędzy roztworem siarczanu wapniowego a glinianem w stanie stałym, to znaczne powiększenie objętości substancji reagujących prowadzi do spękania betonu, a nawet do . całkowitego zniszczenia jego struktury. W ten sposób działają na beton roztwory wszystkich siarczanów rozpuszczalnych w wodzie. Z kationów najbardziej niszczące działanie na beton i zaprawę cementową wykazuje jon Mg. Read more „chlorek magnezowy”

Korozja betonu

Korozja betonu jest jednym z najpoważniejszych zagadnień w budownictwie, zwłaszcza morskim i hydrotechnicznym. Szybka i prawidłowa ocena odporności cementu na różnego rodzaju czynniki agresywne ma duże znaczenie tak dla prac badawczych, jak i dla praktyki. Jest wiele metod określania odporności cementu na czynniki chemiczne. Ze względu jednak na to, że zagadnienie to jest tak skomplikowane i że wiele różnych czynników działa równocześnie, żadna z metod ni e obejmuje całości tego zagadnienia. Najczęściej zachodzi potrzeba ustalenia odporności cementu na działanie soli. Read more „Korozja betonu”

Cieplo hydratacji

Ciepło hydratacji. Ciepło hydratacji jest charakterystyczną własnością cementu ważną dla budownictwa. Często dobranie cementu o odpowiednim cieple hydratacji może decydować o jakości wykonanego betonu, przy czym ma znaczenie nie tylko ogólna, całkowita ilość ciepła, lecz także ważna jest szybkość, z jaką to ciepło jest wydzielane. Przez odpowiednie dobranie składu mineralnego można otrzymać cementy o różnym cieple hydratacji. Na przykład przez obniżenie zawartości 7. Read more „Cieplo hydratacji”

Zalecenia dla wykopów

W podręcznikach fundamentowania najczęściej spotyka się zalecenie, aby jako granicę między strefą niebezpieczną w sąsiedztwie wykop a obszarem bezpiecznym przyjmować płaszczyznę przechodzącą przez dolną krawędź ściany wykopu, przy jego dnie, nachyloną pod kątem 45 ° do poziomu . Niektóre źródła podają nawet, że omawiana płaszczyzna powinna być nachylona pod kątem rp równym kątowi wewnętrznego gruntu . Oba te założenia należy uznać za nieprawidłowe i nie potwierdzone W praktyce przy właściwie wykonywanych wykopach. Szczególnie rażąco nieprawidłowe jest założenie ostatnie (d), gdyż polega ono na przypuszczeniu, że w gruncie istnieją warunki dla powstawania skarpy o nachyleniu tzw. stoku naturalnego, co w rzeczywistości nie może mieć miejsca wewnątrz środowiska gruntowego. Read more „Zalecenia dla wykopów”

Klinkier, podobnie jak kazdy Wyrób ceramiczny, po wypaleniu wychodzi z pieca nie calkowicie jednorodnej jakosci.

Klinkier, podobnie jak każdy Wyrób ceramiczny, po wypaleniu wychodzi z pieca nie całkowicie jednorodnej jakości. Piece wypałowe wszelkich konstrukcji, jak wynika z poprzednich opisów, mają zawsze miejsca o, wyższej i niższej temperaturze. Wskutek tego wyprodukowany klinkier:, różni się co do stopnia w:ypału. , poczynając od nie dopalonego i kończąc na sztukach przepalonych, oprócz tego, zależnie od właściwości surowca oraz usterek w produkcji, występuje jeszcze wiele wad przy formowaniu surówki, suszeniu jej oraz studzeniu wypalonego klinkieru. l Im większe są wymagania, jakie stawiamy klinkierowi drogowemu, tym staranniej powinna być sortowana i klasyfikowana każda wypalona partia . Read more „Klinkier, podobnie jak kazdy Wyrób ceramiczny, po wypaleniu wychodzi z pieca nie calkowicie jednorodnej jakosci.”

Miara wytrzymalosci klinkieru jest procentowa strata ciezaru klinkieru poddanego badaniu

Po godzinnej próbie (1800 obrotów) klinkier odsegregowuje się od miału i odłamków, a następnie, waży, uznając za odłamki wszystkie kawałki klinkieru o ciężarze mniejszym niż 0,5 kG. Miarą wytrzymałości klinkieru jest procentowa strata ciężaru klinkieru poddanego badaniu. Amerykańskie przepisy ustalają, ze ciężar odłamków i miału nie powinien przekraczać 22% – dla ruchu średniego oraz 28-30% dla ruchu lżejszego. Próbom należy poddawać po 3 sztuki klinkieru na każde 1000 sztuk przeznaczonych do budowy nawierzchni. Sortowanie klinkieru . Read more „Miara wytrzymalosci klinkieru jest procentowa strata ciezaru klinkieru poddanego badaniu”

W wymienionych granicach temperatur pracy nastepuje czesto miekniecie materialów ogniotrwalych, przede wszystkim glinokrzemianowych (szamotowych)

W wymienionych granicach temperatur pracy następuje często mięknięcie materiałów ogniotrwałych, przede wszystkim glinokrzemianowych (szamotowych). Powstaje w nich bowiem w miarę wzrostu temperatury, poczynając od 800 – 900°C, coraz większa ilość fazy ciekłej, składającej się z niskotopliwych związków. Sprzyja to niszczeniu wyrobów i dlatego przyjęto jako zasadę, że temperatura mięknięcia danego materiału ogniotrwałego musi być wyższa od najwyższej temperatury, jaka panuje w środowisku, w którym on pracuje. W związku z tym w częściach obmurzy, w których występują gorące gazy (agresywnie działające związki chemiczne) lub otwarty płomień – układa się wyroby o najlepszych własnościach ogniotrwałych, natomiast tam, gdzie są lżejsze warunki pracy, stosuje się materiały o niższej ogniotrwałości. Materiały ogniotrwałe są dostarczane odbiorcom w stanie zwartym , w postaci prostek lub kształtek wypalanych lub chemicznie wiązanych lub pod postacią mas sypkich (zapraw, kitów, składników betonów ognioodpornych itp. Read more „W wymienionych granicach temperatur pracy nastepuje czesto miekniecie materialów ogniotrwalych, przede wszystkim glinokrzemianowych (szamotowych)”

Budownictwo wczoraj i dzis : Otwórz Paradox – KAIST IT Convergence Center / MANIFESTO i ILKUN

Dzięki uprzejmości MANIFESTO Open Paradox, MANIFESTO i ILKUN.
S dla Centrum Konwergencji IT dla KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), ma na celu zapewnienie prawdziwie interdyscyplinarnego środowiska badawczego i edukacyjnego dla instytutu.
Budynek znajduje się na pochyłym East Campus Plaza w KAIST, budynek umożliwia swobodną interakcję między studentami i wydziałem wielu dyscyplin akademickich, a także z resztą ludności szkolnej i publiczności, tworząc atmosferę kreatywności i otwartości.
Ta propozycja otrzymała trzecią nagrodę w konkursie na projekt i otrzymała nagrodę AIA NY Design 2010.
+ 15 Architekci: MANIFESTO Architecture PC (projektant) i ILKUN Architects & Engineers Ltd. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : Otwórz Paradox – KAIST IT Convergence Center / MANIFESTO i ILKUN”