Wytrzymalosc mechaniczna

Wytrzymałość mechaniczna. Wytrzymałość mechaniczna jest najważniejszą cechą cementu, ona bowiem ma decydujący wpływ na wytrzymałość i jakość betonu. Cement portlandzki wyróżnia się spośród innych wiążących materiałów hydraulicznych dużą wytrzymałością mechaniczną, dzięki czemu stał się najpoważniejszym i najczęściej stosowanym materiałem budowlanym. Badanie wytrzymałości przeprowadza się na próbkach z zaprawy cementowej (mieszanina cementu, piasku i wody], a nie ma zaczynie cementowym (mieszanina cementu i wody), jak przy badaniu czasu wiązania i zmiany objętości. W zależności od stosowanej metody badania oznaczać można wytrzymałość zaprawy:na ściskanie, zginanie i rozciąganie. Wytrzymałość wyraża się w kG/cm2. Według polskich norm oznacza się wytrzymałość cementu na ściskanie i zginanie. Badania wykonuje się metodami podanymi w normie PN/B-04302 Cement. Badanie cech wytrzymałościowych. Wytrzymałość cementu ma ścisły związek z jego twardnieniem, im szybciej bowiem przebiega proces hydratacji minerałów cementowych, w tym krótszym czas:ie zaprawa cementowa nabiera wyższych wytrzymałości. Cement o szybkim narastaniu wytrzymałości jest do wielu robót budowlanych materiałem bardzo pożądanym. Przyspieszenie twardnienie cementu i zwiększenie początkowej wytrzymałości betonu można uzyskać kilkoma metodami, a mianowicie przez: 1) odpowiednie dobranie składu mineralnego cementu, 2) zmniejszenie stopnia zmielenia cementu , 3) ogrzewanie betonu podczas twardnienia, 4) dodatki chemiczne do betonu. Dwa składniki mineralne cementu, a mianowicie 3CaO . Si02 i 3CaO . Ab03, szybciej reagują z wodą, aniżeli pozostałe, więc w produkcji cementu w krótkim czasie nabierającego wyższe wytrzymałości należy tak zestawić mieszaninę surowcową, aby zapewnić w klinkierze możliwie dużą zawartość wymienionych dwóch składników. [patrz też: mrówka nowy dwór maz , zookrak , hanarol ]

Powiązane tematy z artykułem: hanarol mrówka nowy dwór maz zookrak